Sheikh Mahboub Sheikh el Araby Mahfouz Madkour I
Mahameh
Bint Bint el Araby Madkour I
Bint el Araby
Bint Maboubah El Shahwan Machmut
Saemah
Maboubah Madkour I
Mahameh
El Jazee al Sharbatly Nabeel II Maysoun Ansata Halim Shah
Maysouna
AK Bint Nabilahh Ibn Moniet el Nefous
Nabilahh
Iman el Fetouh Beltagi Adeeb
Barakesh
Zaynahom Said el Melah
Sabeha